Acupunctuur

acupunctuur

In balans

Dunne naaldjes die energiestromen beïnvloeden – dat is wat acupunctuur inhoudt. Het is een traditionele Chinese geneeskunde die al sinds ver voor onze jaartelling wordt toegepast om uiteenlopende klachten te verlichten, te verhelpen of zelfs te voorkomen. Met behulp van secuur geplaatste naaldjes wordt de doorstroming van energie binnen het lichaam verbeterd. Dit heeft niet alleen gunstige gevolgen voor het lichaam; acupunctuur brengt ook uw hoofd in balans.

Lees meer:
› Holistisch
› Yin en Yang
› Is acupunctuur iets voor mij?
› Aandoeningen waarbij acupunctuur een uitkomst kan bieden
› Hoe werkt het?
› Hoe voelt het?
› Vergoedt de verzekering acupunctuur?
› Ondersteuning project scholieren Luan Ping

Holistisch

Acupunctuur berust op een holistisch principe. Dat betekent dat ervan uit wordt gegaan dat lichaam, geest en omgeving met elkaar in verbinding staan. Dat klinkt poëtisch, maar het is een feit dat ons leven dag in, dag uit beïnvloedt. Denk maar aan de welbekende ‘herfstdepressie’: een mentale reactie op de omgeving. De mentale gesteldheid kan op haar beurt invloed uitoefenen op uw lichaam: stress kan bijvoorbeeld pijnlijke spierknopen veroorzaken. En de omgekeerde relatie bestaat ook: als uw lichaam niet meewerkt, heeft dat invloed op uw humeur.

Vijf elementen

De omgeving kan worden ingedeeld aan de hand van verschillende seizoenen. In de Chinese traditie kennen ze er vijf: naast herfst, winter, lente en zomer ook nazomer. Elk van deze seizoenen staat in verbinding met een natuurlijk element, respectievelijk metaal, water, hout, vuur en aarde. Wat dit met hedendaagse fysiotherapie te maken heeft? De seizoenen representeren de veranderingen in de omgeving: wisselingen in kleuren, emoties, smaken, klimaat… enzovoorts. Deze veranderingen beïnvloeden uw organen, die worden gerepresenteerd door de natuurlijke elementen. Kennis van de samenhang tussen de verschijnselen in uw omgeving en de verschillende elementen maken het voor de acupuncturist mogelijk om uw klachten doelgericht te behandelen.

Yin en Yang

Het geheel van alle energie die uit lichaam, geest en omgeving voortkomt, wordt in de traditionele Chinese geneeskunde ‘Qi’ genoemd. Deze energie bestaat uit Yin (het donkere, rustige) en Yang (het lichte, beweeglijke). Ieder mens heeft een eigen balans tussen deze twee energiestromen en bij ieder mens zijn ze af en toe even uit balans. Daar is op zich niets mis mee, maar wanneer de balans langere tijd ver te zoeken is, kan dit gevolgen hebben voor zowel uw lichamelijke als geestelijke gezondheid. Dat is waar acupunctuur een uitkomst kan bieden.

Is acupunctuur iets voor mij?

Bij een druk leven komen veel invloeden van buitenaf kijken. Dat maakt de kans op disbalans groot. Dat kan allerlei klachten veroorzaken die met acupunctuur kunnen worden bestreden. Op de site van de Nederlandse Vereniging  voor Acupunctuur (NVA) staat een lijst met dit soort aandoeningen, opgesteld door de ‘World Health Organisation’. Acupunctuur kent zoveel toepassingen dat wij hier slechts een kleine greep uitlichten. Staat uw probleem er niet tussen, kijk dan even op de website van de NVA, of neem contact met ons op.

Aandoeningen waarbij acupunctuur een uitkomst kan bieden

– Allergieën, verkoudheid, astma, hooikoorts;
– Spanning, (hoofd)pijn, migraine, duizeligheid, flauwvallen;
– Haaruitval, transpiratie-problemen, eczeem, acne, jeuk;
– Pijn, kramp, bewegingsproblemen, trillingen;
– Ontstekingen, infecties;
– Bloedarmoede, kouwelijkheid, spijsverteringsklachten;
– Menstruatie- of overgangsklachten, zwangerschapsklachten;
– Lusteloosheid, depressiviteit, stress, ‘burnout’;
– Vergeetachtigheid, slaapproblemen, verslavingen.

Acupunctuur kan dit soort klachten niet alleen verhelpen of aanzienlijk verminderen; de behandelwijze kent nagenoeg geen bijwerkingen en kan daardoor ook prima preventief worden ingezet. Door middel van acupunctuur bouwt u namelijk aan een verhoogde natuurlijke weerstand, een hogere pijngrens en meer levenslust.

Hoe werkt het?

Vanwege de holistische benadering wordt in het eerste gesprek uitgebreid de tijd genomen om een goed beeld te krijgen van uw geestelijke en lichamelijke situatie. Wij stellen u vragen over uw klachten, maar ook over andere zaken die iets over uw gesteldheid zeggen. Vragen over uw humeur en dagelijkse bezigheden bijvoorbeeld, of over uw eet- en slaappatroon. Daarnaast analyseren wij uw houding, lichaamstaal en andere uiterlijke kenmerken, en diagnosticeren wij uw tong en pols. Dit alles zegt ons namelijk veel over de binnenkant. Naar aanleiding van dit vooronderzoek stellen we samen met u een behandelplan op, en gaan we aan de slag.

Hoe voelt het?

De naalden die worden gebruikt zijn niet te vergelijken met injectie- of handwerknaalden: ze zijn echt heel dun. Het inbrengen is daardoor niet pijnlijk. Wel voelt u een tinteling: dat is de ‘Qi’ die wordt opgewekt door de specifieke manier waarop de naald wordt geplaatst. Dit gevoel duurt maar even. De naalden blijven gemiddeld 20 minuten zitten en worden dan door velen niet eens meer gevoeld. Doordat de naalden worden aangebracht op uw energiekanalen (meridianen), wordt de energiedoorstroom bevorderd. Na afloop voelen de meeste mensen zich de rust zelve – om er uiteindelijk energieker van te worden.

Vergoedt de verzekering acupunctuur?

Omdat wij zijn aangesloten bij de N.V.A., vergoedt de verzekering onze behandelingen vaak gedeeltelijk, soms zelfs geheel: dat kunt u het beste zelf bij uw verzekeraar nagaan. U kunt ook even kijken op de site van de N.V.A.  met informatie over verzekeringen en polisvergoedingen. Een NVA-lid voldoet aan de PLATO-eis. Acupunctuur is vaak verzekerd als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is vaak niet of niet volledig. Dit is soms beperkt in het aantal consulten of er is sprake van een maximale vergoeding. Kijk hier voor in uw polis of informeer vooraf bij uw zorgverzekering.
Acupunctuur tarieven 2019
Diagnostisch consult acupunctuur( 1 e bezoek) € 67,80
Behandeling acupunctuur € 57,80
Kort eenmalig diagnostisch advies € 57,80

Huisregels en privacy
U hebt een afspraak gemaakt voor een acupunctuur onderzoek en mogelijk behandeling. Tijdens het eerste consult zal de acupuncturist u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.
Graag vragen wij u nog even uw aandacht voor het volgende:
Graag uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen bij het eerste bezoek.
Acupunctuur zit niet in het basispakket, maar is vaak wel gedeeltelijk vergoed bij uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent wordt altijd een aantal behandelingen vergoed, afhankelijk van uw pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polis- voorwaarden.
U bent vrij in uw keuze van een acupuncturist.
De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00-18.00 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00-18.00 uur en op woensdag van 8.00-20.00. Als u graag een vroege of late afspraak wilt, laat dit dan even weten bij het maken van een afspraak. Telefonisch zijn wij op werkdagen bij voorkeur bereikbaar van 08.00-12.30 uur op telefoonnummer 035-6240095. Het is niet altijd mogelijk om uw acupuncturist zelf telefonisch te spreken.
Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch of per e-mail acupunctuur@planet.nl regelen. Bij voorkeur ’s morgens.
Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van te voren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft, afbelt, kunnen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.
De praktijk acupunctuur R. Beelen  is aangesloten bij de NVA en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging.
Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie acupunctuur gaat niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. De cliënt ontvangt na een consult een factuur van de gemaakte kosten. De cliënt dient zelf de nota te voldoen en kan zelf bij zijn/haar eigen aanvullende zorgverzekering de gemaakte kosten bij de zorgverzekeraar indienen voor een vergoeding.
De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Acupunctuur R. Beelen incassomaatregelen treffen tegen de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van De Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Klachtenregeling: De praktijk acupunctuur R. Beelen is aangesloten bij de NVA. Deze is vastgelegd volgens de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van de praktijk.
Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hebt u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken.
In de wachtkamer is informatie beschikbaar waar U alle huisregels rustig na kunt lezen.

Privacyverklaring
UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandeling-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.
Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:
door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.
Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.
Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl
Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht. Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).
Voor de details van ons Privacybeleid:
zie bijgevoegd document privacybeleid
PRIVACYBELEID
R. Beelen, acupuncturist, verantwoordelijk voor gegevensbescherming
Gegevens Functionaris Gegevensbescherming : R. Beelen, acupuncturist; verantwoordelijk voor gegevensbescherming
Doel gegevensvastlegging
T.C.M. behandeling, (para-)medische behandeling
Verwijzing
Administratie, maken van afspraken
Innen van consultkosten
Facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
Verzenden nieuwsbrief
Voldoen aan een wettelijke verplichting
Wij noteren in uw dossier:
Uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer

Bijzondere persoonsgegevens
Burger Service Nummer (BSN)
Medische gegevens
Zaken m.b.t. seksualiteit
Relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
Contactgegevens van de huisarts
Bij minderjarigen < 16 jaar: naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van een van beide ouders. Schriftelijke toestemming van een van beide ouders Bewaartermijn dossier
15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
Om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen; geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek.
Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.
Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN, de datum van de behandeling, korte omschrijving van de behandeling, prestatiecode, acupunctuur
De kosten van het consult
Uw rechten:
Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.
* Dit kunt u schriftelijk of per mail acupunctuur@planet.nl melden aan R. Beelen, de verantwoordelijke.

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener
Secretariaat medewerker. Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.
Met betrekking tot contact per email gebruiken we een beveiligd systeem
Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt is niet van toepassing
Met betrekking tot online afspraken maken is niet  beschikbaar en van toepassing
Digitale Nieuwsbrief is niet van toepassing
Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
Meldplicht datalekken. Wij beschikken over een protocol datalekken.

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. WGBO, Wkkgz, AVG

Disclaimer NVA
De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Deze voorbeeld Privacy verklaring AVG is gebaseerd op diverse bronnen, w.o. de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens en die van de Kamer van Koophandel. Wij kunnen niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website www.acupunctuur.nl is dan ook bedoeld als algemene informatie en ondersteuning en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend. Deze informatie kunt u gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van uw privacy policy. Het kan niet worden opgevat als een concreet juridisch advies. Leidend blijft de officiële wetstekst AVG.
(2018 Auteursrecht NVA – het is uitsluitend NVA-leden toegestaan dit document te gebruiken voor eigen praktijk).

Klachtenprocedure NVA conform de Wkkgz

Uw acupuncturist is lid van de NVA
Dat betekent dat u kunt vertrouwen op zijn/haar vakkundigheid en kwaliteit.Echter, in elke behandelrelatie kan een probleem ontstaan, bijvoorbeeld over de communicatie, bejegening, een nota, de behandeling of het resultaat ervan. Helaas komen in de gezondheidszorg ook ernstige klachten voor. Denkt u hierbij aan
letsel, intimidatie, ongewenste handelingen, schending van uw privacy of anderezaken, die u niet in orde acht.

Klachten

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit
de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.
Klachtenfunctionaris
Heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de acupuncturist op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVA. De klachtenfunctionaris van de NVA is de persoon die vervolgens met u in contact zal treden. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.

Geschilleninstantie KAB
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. Werkt uw therapeut in loondienst dan worden eventuele klachten behandeld door de geschilleninstantie van de werkgever.
Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)
Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het College van Toezicht NVA, het tuchtcollege van de NVA. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen NVA-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

Contact

Neem bij vragen gerust contact op met het secretariaat van de NVA. Voor meer informatie kunt u terecht op www.acupunctuur.nl.  Telefoon: +31(0)33 4616141, ma t/m vr 9-12 uur. Postadres:van Persijnstraat 17 3811 LS Amersfoort , mailadres: nva@acupunctuur.nl.

Ondersteuning project scholieren Luan Ping

Sedert 2011 ondersteunen we het project om scholieren tussen 14 en 18  leeftijd uit de stad Luan Ping in China in staat te stellen hun middelbare school te voltooien. Richard Beelen is vice-voorzitter en medeoprichter van de stichting Luan Ping Ping. Voor meer informatie kunt kijken op de website. www.luanpingping.nl

<